Tetiivska zemlya, Editorial Staff of the Newspaper

  • Address:
    6, Komsomolska str., c. Tetiev, Kyiv reg., 09800, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04560) 5-13-44, 5-18-70