Prodex, Private Firm

  • Address:
    3, 7 Hvardiyskoyi Armiyi str., office 53, c. Kulinychi, Kharkiv distr., Kharkiv reg., 62404, Ukraine
  • Telephone:
    +38(057) 740-34-95
Director - Yuriy Shapovalov

Products:
- canned haricot;
- cookies "Fasolevoye";
- jam "Tykvennoye"