City Hospital #1 named after Pyrohov

  • Address:
    19 Admyrala Oktyabrskoho str., c. Sevastopol, 99005, Ukraine
  • Telephone:
    +38(0692) 59-17-68
Chief Medical Officer: Ms. Natalya Kostyantynyvna Belenko

Activity: Providing medical care for the population