Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН

  • Адреса:
    просп. Московський, 142, м. Харків, 61060, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 392-11-87, 779-84-17, (098) 949-45-24
  • Веб-сайт:
    http://yuriev.com.ua   
Директор - Кобизєва Любов Никифорівна

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України бере початок з Харківської селекційної станції, яка була організована в 1908 році. Наказом № 87 міністра сільського господарства СРСР від 8 березня 1956 року на базі державної селекційної станції і Інституту генетики і селекції Академії наук УРСР був створений Український науково-дослідний інститут рослинництва, селекції і генетики Міністерства сільського господарства УРСР.

Ім'я академіка АН України Василя Яковича Юр'єва присвоєно інституту у 1962 році. З 1970 по 1992 роки інститут входив до складу Південного відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук ім. В.І. Леніна. З 1992 року інститут має сучасну назву і входить в систему Української академії аграрних наук.

Інститут був однією з провідних установ щодо рослинництва, селекції і генетики в колишньому Радянському Союзі, а з окремих напрямків і в країнах РЕВ. На теперішній час інститут є головною установою в Україні з питань генетичних ресурсів рослин, субкоординатором - питань селекції ярої пшениці, озимого жита, озимого та ярого тритикале, гороху, з 2006 інститут визнано Українською академією аграрних наук головною установою по координації науково-технічної програми "Олійні культури".

Структура інституту сформована з урахуванням напрямів досліджень з актуальних питань генетики, фізіології, якості зерна, біохімії, імунітету, селекції, насінництва, технологій вирощування і захисту, генетичних ресурсів.

Основні напрямки науково-дослідної роботи передбачають:
- розробку теоретичних основ селекції;
- створення нових сортів і гібридів зернових, зернобобових, круп'яних і олійних культур;
- розробку високоефективних систем насінництва с.-г. культур, ведення первинного та елітного насінництва районованих сортів і гібридів;
- розробку технологій вирощування польових культур;
- формування та ведення банку генетичних ресурсів рослин України;
- забезпечення та науковий супровід розробок в АПВ Харківської області.

В інституті працює 371 чоловік, із них - 146 наукових співробітників (в тому числі 11 докторів та 64 кандидатів наук). Серед співвиконавців, які мають науковий ступінь, один академік УААН, один член-кореспондент УААН, 4 професори, два з них удостоєні почесного звання заслуженого діяча науки і техніки України. З часу створення інституту 196 співробітників здобули ступінь кандидата, 33 - ступінь доктора наук. Переважна більшість наукових підрозділів атестовані та сертифіковані, завершується підготовка до атестації та сертифікації лабораторії насіннєзнавства в системі УКСЕПРО. 31 науковий підрозділ інституту виконує наукові дослідження по 29 завданням 9 науково-технічних програм УААН.

Інститут єдина установа в Україні, яка формує і зберігає генофонд рослинних ресурсів і є головною організацією з координації державної науково-технічної програми "Генетичні ресурси рослин України", в виконанні якої задіяні 33 установи-співвиконавці. На даний час у Національному генбанку України зосереджено різноманіття сортів і форм культурних та диких корисних рослин чисельністю 124,4 тис. зразків, що належать до 373 культур, 1030 видів, 332 родів більш ніж з 90 країн земної кулі. Генофонд рослин є основою і вихідним матеріалом для реалізації наукових, освітніх, селекційних, екологічних та інших програм в Україні. Він є матеріалом для фундаментальних і прикладних досліджень з генетики, біохімії, фізіології рослин, якості зерна, імунітету рослин до хвороб та шкідників, агроекології та ін. Постановою Кабінету Міністрів України № 527 від 1.04.1999 р. Банк генетичних ресурсів рослин Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва віднесений до наукових об'єктів, що становлять національне надбання.

Інституту підпорядкована Устимівська дослідна станція Глобинського району Полтавської області та 4 дослідних господарства загальною площею с.-г. угідь 27802 га, які розташовані в Харківській області: дослідне господарство "Елітне" (Харківський район), дослідне господарство "Червона хвиля" (Велико-Бурлуцький район), дослідне господарство "Червоний жовтень" (Балаклійський район), дослідне господарство "Комсомолець" (Лозівський район).

Інститут є провідною установою, яка забезпечує підвищення кваліфікації наукових кадрів системи УААН та країн СНД з питань генетики складних ознак та інформаційного забезпечення селекційних і генетичних досліджень. Проводить міжнародні, державні, регіональні наради, конференції, семінари з питань селекції і насінництва зернових, зернобобових, круп'яних і олійних культур, технологій їх вирощування, способів захисту від шкідників, хвороб і бур'янів тощо.

Інститут визнано Центром наукового забезпечення агропромислового виробництва в Харківській області згідно Постанови Президії УААН від 09.09. 2000 р. (протокол №16) та спільного наказу Міністерства аграрної політики та Української академії аграрних наук №267/212 від 26.12.2000 р., який рекламує і демонструє нові досягнення в галузі селекції на виставках України та за кордоном та впроваджує їх у сільськогосподарське виробництво. В мережі Центру працюють 127 докторів та 725 кандидатів наук, у тому числі 10 академіків і 16 членів-кореспондентів УААН.

Інститут має міжнародні зв'язки по лінії Європейської програми дослідження зернобобових культур (САВІМЕТ), Міжнародного інституту генетичних ресурсів, організацією ЕУКАРПІА, організацією СІММІТ, з 10 центрами, установами та фірмами, входять до цих організацій. Проводить обмін зразками генетичних ресурсів рослин з генбанками 12 країн світу.

Селекційні розробки інституту, які характеризуються конкурентоспроможністю занесено в Реєстр сортів України. 99 сортів і гібридів селекції Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва дозволено до широкого впровадження у виробництво. Сорти і гібриди вирощуються в господарствах України, Росії, Казахстану, Білорусі, Туреччини, Іспанії, Північної Америки. В реєстрі сортів Росії знаходяться 18 сортів селекції інституту, 1 гібрид включено до Реєстру сортів Бєларусі, 1 гібрид соняшнику вирощується в Туреччині. Селекційні розробки інституту активно впливають на регіональну політику сільськогосподарської галузі та сприяють стабілізації виробництва сільськогосподарської продукції в Україні. Сорти та гібриди інституту ефективно конкурують із закордонними розробками на аграрному ринку.7 селекційних інновацій інституту нагороджено золотими медалями і дипломами Всеукраїнського конкурсу "Кращий вітчизняний товар року"

Щорічно інститутом виробляється 10-12 тис. т. насіння вищих репродукцій, а доля гібридів соняшнику сягає в Україні 30% посівних площ. Сорти селекції ІР займають понад 2,2 млн. га і дають понад 1,2 млрд. грн. Передові позиції утримує інститут також по тритикале, ярій пшениці, ячменю, гороху, кукурудзі. На розвиток науки на 1 гривню бюджетного фінансування інститут вкладає 2,66 гривні позабюджетних коштів, які заробляє інститут своїми інноваційними розробками.

Інститут проводить підготовку наукових кадрів через аспірантуру та залучення співробітників для роботи над кандидатськими дисертаціями поза аспірантурою за спеціальностями: селекція рослин, насінництво, рослинництво, генетика.

В інституті діє спеціалізована учена рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями селекція рослин, насінництво, рослинництво в галузі сільськогосподарської науки.

Інститут є прогресивною базою для підготовки молодих фахівців для сучасної сільськогосподарської галузі. Кожний рік в наукових підрозділах інституту проходять наукову практику та стажування понад 100 студентів вузів України.

Фонди наукової бібліотеки інституту нараховують 52638 примірників, в тому числі 47986 вітчизняних, 238 на іноземних мовах та 4415 журналів. Здійснюється МБА з 5 країнами СНД.

Інститутом видаються з 1964 р. фаховий міжвідомчий тематичний науковий збірник "Селекція і насінництво", з 2001 р. "Інформаційний бюлетень Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області", з 2004 р. науковий журнал "Генетичні ресурси рослин".


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства